คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายวิทยา หมื่นระย้า
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : นายดำรง พันธ์สวัสดิ์
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : นายอรุณ ตั้นจัด
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : นายสมนึก สุขเมือง
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : นายสุชา นาคถ่าย
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : นายสุวิทย์ รุ่งแดง
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : นายมนต์ชัย หมื่นระย้า
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : นายชรินทร์ สินราช
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : นางละม้าย พร้อมประเสริฐ
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : นางกฤษณา ไชยหาญ
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : พระรัตนสุธรรมาภรณ์
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : นายสุชาติ จันทร์ทอง
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : นายสุเชษฐ์ ช่วยมณี
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : นายสากล เพชรมีศรี
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : นายบัญญัติ ปานซัง
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : นายนันทวัฒน์ สุวรรณนิตย์
ตำแหน่ง :