กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางจุริญ คิดดี
ครู คศ.3

นางสาวณัฐรินีย์ เสมสันต์
ครู คศ.3