กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางพรรณวดี บูรพา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวธนิดา รามรงค์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสุจิรา ศรีแสง
ครู คศ.2