กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางพรรณวดี บูรพา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวธนิดา รามรงค์

นางสุจิรา ศรีแสง
ครู คศ.2