กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางมนฤทัย แพศักดิ์
ครู คศ.3

นางอารีญา พูลผล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2