ครูผู้ดูแลเด็กของเทศบาล

นางจันทนา สุขเมือง
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวพิไลพร เห้งขาว
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวสินีนาถ ศรีนวลขาว
พนักงานจ้างภารกิจ

นางวาสนา เศวตเวช
ครูผู้ดูแลเด็ก
ครูประจำชั้น /0