กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางประเทือง วีระสมบูรณ์
ครู คศ.3

นางมนฤทัย แพศักดิ์
ครู คศ.3

นางมุกดา หนูเล็ก
ครู คศ.2