กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวดารินา คงสง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางกุหลาบ สุขสวัสดิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางกฤษณา ไชยหาญ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางรุ่งอรุณ หวั่งประดิษฐ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางราตรี ธรรมรัฐกานต์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางปราณี หมื่นระย้า
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางอุบลวรรณ ไทยนุกูล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1