กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวดารินา คงสง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางกุหลาบ สุขสวัสดิ์
ครู คศ.3

นางกฤษณา ไชยหาญ
ครู คศ.3

นางรุ่งอรุณ หวั่งประดิษฐ์
ครู คศ.2

นางราตรี ธรรมรัฐกานต์
ครู คศ.2

นางปราณี หมื่นระย้า
ครู คศ.2

นางอุบลวรรณ ไทยนุกูล
ครู คศ.2