กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางกฤษณา ไชยหาญ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางนิตยา นวลละออง
ครู คศ.2

นางวัชนี เพลงสันเทียะ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางอารีญา พูลผล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางกุหลาบ สุขสวัสดิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางรุ่งอรุณ หวั่งประดิษฐ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางราตรี ธรรมรัฐกานต์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางปราณี หมื่นระย้า
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางอุบลวรรณ ไทยนุกูล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1