กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางกฤษณา ไชยหาญ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางนิตยา นวลละออง
ครู คศ.2

นางวัชนี เพลงสันเทียะ
ครู คศ.2

นางอารีญา พูลผล
ครู คศ.2

นางกุหลาบ สุขสวัสดิ์
ครู คศ.3

นางรุ่งอรุณ หวั่งประดิษฐ์
ครู คศ.2

นางราตรี ธรรมรัฐกานต์
ครู คศ.2

นางปราณี หมื่นระย้า
ครู คศ.2

นางอุบลวรรณ ไทยนุกูล
ครู คศ.2