ปฐมวัย

นางกิตติมาพร พูลผล
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย

นางชูศรี หลีวิทยานนท์
ครู คศ.2

นางกาญจนา ทองเสริม
ครู คศ.1