ปฐมวัย

นางกิตติมาพร พูลผล
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย

นางชูศรี หลีวิทยานนท์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางกาญจนา ทองเสริม
ครู คศ.1