ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
16 พ.ค. 56 วันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 1/2556
โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต